Berriak

Fatxadak birgaitzeko laguntzak

Aizarnazabalen kokatuak dauden eraikinetako fatxadak birgaitzeko diru laguntzak emateko Ordenan Arautzailea

2020·02·13


Aizarnazabalgo Udalak, 2020ko urtarrilaren 31an burututako Udal Osoko Bilkuran, 2020 urteko deialdia egitea erabaki du, ondorengo bal din tza pean:

Eskabideak aurkezteko epea:

Iragarki hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik zenba tzen hasi eta 2020ko uztailaren 31rarte.

Eskabideak eta aurkezteko beharrezko agiriak:

Diru lagun tza eskaerak Aizarnazabalgo Udalean aurkez daitezke bulego orduetan, eskabide orokorra betez, eta eskabide honi, ondorengo agiriak eran tsi beharko zaizkio:

  • Eska tzai learen datuak: eraikinaren jabe guztien nortasun agiriaren dokumentua eta jabeen komunitatearen IFZ zenbakia.
  • Eskatutako diru lagun tza ren helburuko obra: Teknikari eskudunak egindako proiektua edo, aditu baten parte har tze a beharrezkoa ez balitz, aurreikusitako obren memoria, horien deskripzioa, egikari tze ko epea, fa txa daren oraingo egoeraren argazkia eta Aurrekontua jasoz.
  • Obra egin ahal izateko Udal baimena eskatu denaren agiria.
  • Eraikinaren ITEren eskaera agiria, hori egiteko beharra balego.

Ekonomia-baliabideak:

Diru lagun tza lineal bat eta itzu li beharrik gabekoa ezar tzen da % 25ko aurrekontu babesgarriaren gainean, fa txa da nagusietarako, tarteko hormetarako, atze ko fa txa detarako, teilatuhegaletako eta merkatari tza ko lokalen gaineko jardueretarako. Diru lagun tza gehienez 2.000 €. Dena dela, eta banaketa proportzionalaren arabera, urteko deialdiaren diru lagun tzen balio osoa, ezarritako aurrekontuaren kontu sailera egokituko da.

 

Informazio gehiago