Documentos

Kaleplazetan mahai txoak eta eserlekuak jarri eta erabil tzea arautuko duen udal ordenan tza.