Web edukia bistaratu

Urbanizatzeko Jardukera Programa (U.J.P.)

Urbanizatzeko Jardukera Programa - Kokapena

A.U.2. TXANTIL SOROA

Hasieran onestea Aizarnazabalgo Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko 2. H.A.ko «Txa ntil soroa» urbaniza tze ko Jarduketa Programa.

Espedientea jendaurre an jar tze a hogei egunez, Gi puz - koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarkia argitaratuz eta jarduketak eragindako ondasun eta eskubideen titularrei jakinaraziz.

 

Dokumentuak deskargatu

GAO [pdf]

 

Udal honetan aurkeztu da 2020ko uztaileko “Txantil Soroa A.U.2 eremua urbanizatzeko jarduketa programa” onartzeko. Programa horren sustatzailea Botus SL merkataritza-sozietatea da, eremuko lurzoruen jabea eta dokumentuaren egileak Ustariz S.P.L., arkitektoa Juan Antonio Eizmendi Aranalde jauna eta abokatua Jon Orrue-Etxebarria Iturri jauna.

 

 

Dokumentuak deskargatu

Iragarkia haserako onespena [pdf]

 

Dokumentuak deskargatu

PAU TXANTIL SOROA MEMORIA A, B, C [pdf]

 

Dokumentuak deskargatu

PAU TXANTIL SOROA MEMORIA D [pdf]

 

Dokumentuak deskargatu

PAU TXANTIL SOROA Planoak [pdf]

 

Urbanizatzeko Jardukera Programa - Planoa