Hobariak eta diru laguntzak
Atzealdea

Aizarnazabalen kokatutako eraikinetako fatxadak birgaitzeko diru laguntzak

Deialdia

Aizarnazabalgo Udalak, 2020ko urtarrilaren 31an burututako Udal Osoko Bilkuran, 2020 urteko deialdia egitea erabaki du, ondorengo bal din tza pean:

Eskaerak aurkezteko epea

Iragarki hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik zenba tzen hasi eta 2020ko uztailaren 31rarte.

Eskabideak eta aurkezteko beharrezko agiriak

Diru lagun tza eskaerak Aizarnazabalgo Udalean aurkez daitezke bulego orduetan, eskabide orokorra betez, eta eskabide honi, ondorengo agiriak eran tsi beharko zaizkio:

  • Eskatzailearen datuak: eraikinaren jabe guztien nortasun agiriaren dokumentua eta jabeen komunitatearen IFZ zenbakia.
  • Eskatutako diru laguntza ren helburuko obra: Teknikari eskudunak egindako proiektua edo, aditu baten parte har tze a beharrezkoa ez balitz, aurreikusitako obren memoria, horien deskripzioa, egikari tze ko epea, fa txa daren oraingo egoeraren argazkia eta Aurrekontua jasoz.
  • Obra egin ahal izateko Udal baimena eskatu denaren agiria.
  • Eraikinaren ITEren eskaera agiria, hori egiteko beharra balego.

 

Informazio gehiago